Accepted Submission
 
 

No

Country Presenting Author Institution Title Presentation Type Approved Date Author
1 Türkiye Meral MİYAÇ İstanbul Topkapı üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Genç voleybolcularda farklı sıçrama yöntemleri ile fonksiyonel hareket taraması test skorları arasındaki ilişki
(The relationship between different jumping methods and functional mobility test scores in young volleyball players.)
Oral/Online / Çeviri 2023-09-12 09:09:23 1 - Meral MİYAÇ
2 - Mehmet GÖKTEPE
3 - Züleyha SAFi
4 -
5 -
6 -
7 -
2 Türkiye Meral MİYAÇ İstanbul Topkapı üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Lise Düzeyinde Öğrenim Gören Lisanslı Futbolcuların Çeviklik İle Hız Değerleri Arasındaki İlişki
(The Relationship Between Agility and Speed Values of Licensed Football Players Studying at High School Level)
Oral/Online / Çeviri 2023-09-12 09:09:17 1 - Meral MİYAÇ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
3 Türkiye Ender ÖZBEK Dicle Üniversitesi GENÇLİK MERKEZLERİNDE SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNE KATILAN BİREYLERİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE SOCIAL SKILL LEVELS OF INDIVIDUALS PARTICIPATING IN FREE TIME ACTIVITIES IN YOUTH CENTERS IN TERMS OF SOME VARIABLES)
Face to Face Oral / 2023-09-11 20:22:29 1 - Muhsin DURAN
2 - Mehmet AYDOĞAN
3 - Ender ÖZBEK
4 -
5 -
6 -
7 -
4 Netherlands Atakan YAZICI Onsekiz Mart Üniversitesi Relative age effect in male youth basketball
(Relative age effect in male youth basketball)
Face to Face Oral / 2023-09-11 20:22:20 1 - Ramazan TAŞÇIOĞLU
2 - Atakan YAZICI
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
5 Türkiye Esra Kızılırmak Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Türkiye’de Kardeş İlişkisi Konusu ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
(Examination of Graduate Theses on the Topic of Sibling Relationship in Turkey)
Oral/Online / Çeviri 2023-09-06 17:54:35 1 - Esra Kızılırmak
2 - Fatma Tezel Şahin
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
6 Turkey Tolga Beşikçi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Manisa Dijital Oyun Oynayan Bireylerde Motivasyon ve Yaşam Doyumu İlişkisinin İncelenmesi
(Investigation of the Relationship between Motivation and Life Satisfaction in Digital Game Players)
Oral/Online / Çeviri 2023-09-05 10:17:32 1 - Tolga Beşikçi
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
7 Türkiye Dünya Gıda Güvenliği Bağlamında Karadeniz Tahıl Koridoru
(Black Sea Grain Corridor in the Context of World Food Security)
Oral/Online / Çeviri 2023-09-05 10:17:27 1 - BEKİR GÖKMEN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 Türkiye Özden Tepeköylü Öztürk Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Denizli Sporcularda Rol Belirsizliği: Antrenör İletişim Becerilerinin Etkisi
(Role Ambiguity in Athletes: Impact of Coach Communication Skills)
Face to Face Oral / 2023-09-05 10:05:38 1 - Özden Tepeköylü Öztürk
2 - Mümine Soytürk
3 - Orhan Deymeci
4 -
5 -
6 -
7 -
9 Türkiye Cemile TEKE Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bartın, Türkiye. Fiziksel Aktiviteden Keyif Alma, Tekrar Katılma Niyeti ve Mutluluk Arasındaki İlişki: Kampüs Rekreasyonuna Katılan Üniversite Öğrencileri Örneği
(The Relationship between Enjoyment of Physical Activity, Intention to Participate again, and Happiness: Example of University Students Who Participate in Campus Recreation)
Oral/Online / Çeviri 2023-09-04 12:16:03 1 - Harun PEKER
2 - Cemile TEKE
3 - Bayram ÇAKAR
4 - Yeşim KABADAYI
5 - Nihal CANER
6 -
7 -
10 Romania Dana Badau Transilvania University of Brasov Education through Adventure - the connection between physical and recreational activities
()
Face to Face Oral / 2023-09-04 12:15:56 1 - Dana Badau
2 - Adela Badau
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
11 Netherlands Atakan Yazıcı Onsekiz Mart Üniversitesi BASKETBALL MASTER THESES IN TÜRKİYE
(BASKETBALL MASTER THESES IN TÜRKİYE)
Face to Face Oral / 2023-09-04 12:15:50 1 - Atakan Yazıcı
2 - Ramazan Taşçıoğlu
3 - Serdar Solmaz
4 - Ahmet Köksal
5 - Serdar Kocaekşi
6 -
7 -
12 Türkiye Erdem Çakaloğlu Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara Sporcularda Bir haftalık Core Antrenmanlarının Dikkat Süreçleri Üzerine Etkisi
(The Effect of One-Week Core Training on Attentional Processes in Athletes)
Oral/Online / Çeviri 2023-09-04 12:15:46 1 - Erdem Çakaloğlu
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
13 Türkiye Ümran SARIKAN Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Medyasının Spora Yönelime Etkisinin İncelenmesi
(Examining the Effect of Sports Media on Sports Orientation)
Face to Face Oral / 2023-09-04 12:15:41 1 - Ümran SARIKAN
2 - Hakan SUNAY
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
14 Türkiye Betül ayhan Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Alanında Yetenek Seçimi Parametreleri: Bir İçerik Analizi
(Talent Selection Parameters in Sport Sciences: A Content Analysis)
Face to Face Oral / 2023-09-04 12:15:37 1 - Betül ayhan
2 - Cansu SELECİLER
3 - Murat KUL
4 -
5 -
6 -
7 -
15 Türkiye Betül AYHAN Hitit Üniversitesi Türkiye’de Yamaç Paraşütü Sporu Üzerine Bir İnceleme
(A Study on Paragliding in Turkey)
Face to Face Oral / 2023-09-04 12:15:30 1 - Betül AYHAN
2 - Mutlu TÜRKMEN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
16 Türkiye Aylin KÖSE Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadınların Serbest Zaman Katılımında Karşılaştığı Engeller: Bir İnceleme ve Değerlendirme
(Womens’ Leisure Participation Constrains: A Review and Assessment)
Oral/Online / Çeviri 2023-09-04 12:15:26 1 - Aylin KÖSE
2 - Halil SAROL
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
17 Türkiye Benil KISTAK ALTAN Haliç Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ulusal Yüzme Gelişim Projesi Türkiye Finallerinin İllere Göre İncelenmesi
(Analysis of National Swimming Development Project Turkey Finals by Provinces)
Oral/Online / Çeviri 2023-09-04 12:15:20 1 - Benil KISTAK ALTAN
2 - Çiğdem BULGAN ERCİN
3 - Mustafa Arslan BAŞAR
4 -
5 -
6 -
7 -
18 Türkiye İrem Kahya Afyon Kocatepe Universty, Turkey Çoklu Zekâ Alanları ile İmgeleme Becerileri: Geleneksel Okçuluk Sporcuları Üzerine İnceleme
(Imagery Skills with Multiple Intelligence Areas: A Review on Traditional Archery Athletes)
Oral/Online / Çeviri 2023-08-30 16:48:56 1 - Didem Gülçin Kaya
2 - İrem Kahya
3 - Yaşar İsmail Gülünay
4 -
5 -
6 -
19 Türkiye Serap EFE KENDÜZLER MEB Okul öncesi öğretmenlerinin ve okul öncesi dönem çocuklarının Türkçe dil etkinlikleri hakkındaki görüşleri
(Opinions of preschool teachers and preschool children about Turkish language activities)
Oral/Online / Çeviri 2023-08-30 16:48:52 1 - Serap EFE KENDÜZLER
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
20 Türkiye Yusuf Burak YAMANER Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fitness Merkezine Giden Bireylerin Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
(Examining the Attitudes of Individuals Going to the Fitness Center Towards Healthy Nutrition)
Oral/Online / Çeviri 2023-08-30 16:48:41 1 - Yusuf Burak YAMANER
2 - İbrahim GIRAK
3 - Mine TURĞUT
4 -
5 -
6 -
7 -
21 Türkiye Mehmet CEYLAN Kırıkkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitiminde Algılanan Çeşitlilik Desteğinin Katılıma Etkisi: Zevk ve Motivasyonun Seri Aracılık Rolleri
(The Effect of Perceived Variety-Support on Participation in Physical Education: Serial Mediating Roles of Enjoyment and Motivation)
Oral/Online / Çeviri 2023-08-30 16:48:32 1 - Mehmet CEYLAN
2 - Nurettin Göksu ÇİNİ
3 - Buğra AKAY
4 - Sevim Handan YILMAZ
5 -
6 -
7 -
22 Türkiye Hilal Kalkan Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Farklı Egzersiz Modellerinin Kalp Atım Hızı Değişkenliği ve Kas Oksijen Doygunluğu Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
(Investigation of the Effects of Different Exercise Models on Heart Rate Variability and Muscle Oxygen Saturation)
Oral/Online / Çeviri 2023-08-29 16:37:15 1 - Hilal Kalkan
2 - Serdar Orkun Pelvan
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
23 Türkiye Murat TUNÇBİLEK Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri Anabilim Dalı Antrenörlerin Sportmenlik Yönelimlerinin İncelenmesi
(Examining Coaches' Sportsmanship Orientations)
Face to Face Oral / 2023-08-29 16:37:11 1 - Gökhan DOKUZOĞLU
2 - Hasan GÜLER
3 - Ünsal ALTINIŞIK
4 - Murat TUNÇBİLEK
5 -
6 -
24 Türkiye Gürkan ÇETİNKAYALI Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Öğrencilerinin Otizm Spektrum Bozukluğuna Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Investigation of Attitudes of Sports Science Students towards Autism Spectrum Disorder in Terms of Various Variables)
Oral/Online / Çeviri 2023-08-29 16:37:06 1 - Pınar KARACAN DOĞAN
2 - İsa DOĞAN
3 - Gürkan ÇETİNKAYALI
4 -
5 -
6 -
7 -
25 Türkiye Ozan ÇİÇEK Gazi Üniversitesi Halk Oyuncular ve Salon Dansçılarının Kültürlerarası Duyarlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Investigation of Intercultural Sensitivity Levels of Folk Dancers and Ballroom Dancers in Terms of Some Variables)
Oral/Online / Çeviri 2023-08-29 16:37:02 1 - Pınar KARACAN DOĞAN
2 - Gamze DURMUŞ
3 - Ozan ÇİÇEK
4 -
5 -
6 -
7 -
26 Türkiye İsmail AKTAŞ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Taraftar Fair Play Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
(Fan Fair Play Scale: Validity and Reliability Study)
Oral/Online / Çeviri 2023-08-29 16:36:57 1 - İsmail AKTAŞ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
27 Türkiye Hakan Karabıyık Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 30-15 ARALIKLI FİTNESS TESTİ: KALP ATIM HIZI VE ALGILANAN ZORLUK DERECESİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?
(30-15 INTERMITTENT FITNESS TEST: IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN HEART RATE AND RATE OF PERCEIVED EXERTION?)
Oral/Online / Çeviri 2023-08-29 16:20:53 1 - Hakan Karabıyık
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
28 Türkiye İdris AKPUNAR Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü SPOR MÜSABAKALARININ ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI: ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ ÖRNEĞİ
(THE CONTRIBUTION OF SPORTS COMPETITIONS TO THE NATIONAL ECONOMY: THE EXAMPLE OF THE CHAMPIONS LEAGUE FINAL)
Oral/Online / Çeviri 2023-08-23 17:38:07 1 - İdris AKPUNAR
2 - Velittin BALCI
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
29 Türkiye Mümine SOYTÜRK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Karar Verme Stratejileri ve Çözüm Odaklı Yaklaşımlarının İncelenmesi
(An Investigation of Decision-Making Strategies and Solution-Focused Approach of Students in the Faculty of Sport Sciences)
Face to Face Oral / 2023-08-23 17:38:04 1 - Mümine SOYTÜRK
2 - Özden TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
30 Türkiye Sığınmacı Öğrencilerin Halk Oyunlarına Yönelik Tutumları İle Okula Uyumları Ve Sosyal Bütünleşmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(EXAMINE THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ATTITUDES OF REFUGEE STUDENTS TOWARDS FOLK DANCES AND THEIR ADAPTATION TO SCHOOL AND SOCIAL INTEGRATION.)
Face to Face Oral / 2023-08-23 17:37:59 1 - Ender ÖZBEK
2 - Nevin GÜNDÜZ
3 - Tebessüm AYYILDIZ DURHAN
4 -
5 -
6 -
7 -
31 Türkiye Ferhat Esatbeyoğlu Yozgat Bozok Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 2022 Ampute Futbol Dünya Kupasında Atılan Gollerin Analiz Edilmesi ve Değerlendirilmesi
(Analysis and Evaluation of Goals Scored in the 2022 Amputee Football World Cup)
Oral/Online / Çeviri 2023-08-23 17:37:48 1 - Ferhat Esatbeyoğlu
2 - Oğuz Gürkan
3 - İzzet Kırkaya
4 -
5 -
6 -
7 -
32 Türkiye Esma Yılmaz Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN DERSİN KONUMU VE ÖĞRETMENLERİN STATÜSÜ
(THE STATE OF THE COURSE AND THE STATUS OF TEACHERS FROM THE PERSPECTIVES OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS)
Face to Face Oral / 2023-08-17 15:19:12 1 - Esma Yılmaz
2 - Hidayet Suha Yüksel
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
33 Türkiye Hüseyin KARESİ Manisa Celal Bayar Üniversitesi PROFESYONEL KADIN FUTBOLCULARDA HAMSTRING KAS KUVETTININ ACCELERATIONA ve ANAEROBİK GÜCE OLAN ETKİSİ
(THE EFFECT OF HAMSTRING MUSCLE STRENGTH ON ACCELERATION AND ANAEROBIC STRENGTH IN WOMEN PROFESSIONAL FOOTBALL PLAYERS)
Face to Face Oral / 2023-08-17 15:19:01 1 - Hüseyin KARESİ
2 - Şebnem ŞARVAN CENGİZ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
34 Türkiye Sevilcan YAVUZ Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 21. Yüzyıl Becerileri Modeli: Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı
(21st Century Skills Model: Secondary School Physical Education and Sports Lesson Curriculum)
Face to Face Oral / 2023-08-17 15:18:54 1 - Sevilcan YAVUZ
2 - Ülfet YAVUZ
3 - H. Özge BAYDAR ARICAN
4 -
5 -
6 -
7 -
35 Türkiye Ebrar Şevval COŞKUN Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yüzme Sporu ile Vücut Duruşu Arasındaki İlişki
(The Relationship Between Swimming Sport and Body Posture)
Face to Face Oral / 2023-08-11 17:48:02 1 - Ebrar Şevval COŞKUN
2 - Şebnem ŞARVAN CENGİZ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
36 Türkiye Emre BOZ Bayburt Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü PARA-KARATE SPORCULARININ SPORA KATILIM MOTİVASYONLARI İLE YAŞAM KALİTE VE YAŞAM DOYUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MOTIVATIONS TO PARTICIPATE IN SPORTS AND THE QUALITY OF LIFE AND LIFE SATISFACTION LEVELS OF PARA-KARATE ATHLETES)
Face to Face Oral / 2023-08-11 10:09:58 1 - Emre BOZ
2 - Murat KUL
3 - Yasin ÇETİNTAŞ
4 -
5 -
6 -
7 -
37 Türkiye Berkay Ayverdi Ankara Üniversitesi Sport as a Tool of Türkiye's Soft Power and Nation Branding
(Sport as a Tool of Türkiye's Soft Power and Nation Branding)
Face to Face Oral / 2023-08-09 13:57:58 1 - Berkay Ayverdi
2 - Semiyha Tuncel
3 - Hakan Sunay
4 -
5 -
6 -
7 -
38 Türkiye Ebrar Şevval COŞKUN Manisa Celal Bayar Üniversitesi Denge Yeteneği ile Spor Performansı Arasındaki İlişkinin Bilimsel İncelemesi
(The Scientific Investigation of the Relationship Between Balance Ability and Sports Performance)
Face to Face Oral / 2023-08-09 13:57:00 1 - Ebrar Şevval COŞKUN
2 - Şebnem ŞARVAN CENGİZ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
39 Türkiye Anıl ÇELİK Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Bartın, Türkiye. 1989 ve SONRASINDA BULGARİSTAN’DAN GÖÇ EDEN TÜRK GÖÇMENLERİN AĞIZLARI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN ÖNEMİ: BURSA ÖRNEĞİ
(THE IMPORTANCE OF RESEARCH ON THE SUBDIALECTS OF TURKISH IMMIGRANTS MIGRATING FROM BULGARIA IN AND AFTER 1989: THE CASE OF BURSA)
Face to Face Oral / 2023-08-09 13:54:07 1 - Hatice ŞAHİN
2 - Şükrü BAŞTÜRK
3 - Anıl ÇELİK
4 - Ebru KUYBU DURMAZ
5 -
6 -
7 -
40 Turkey Nurettin Göksu Çini Kırıkkale Üniversitesi “Acı geçicidir. Gurur ebedidir”: Spor Taraftarlarının Kimlik Koruma Stratejilerinin Anlaşılması
(“Pain is temporary, Pride is Forever”: Understanding Sports Fans' Identity-Maintenance Strategies)
Face to Face Oral / 2023-08-08 18:28:05 1 - Nurettin Göksu Çini
2 - Ebru Güzel Kuyucu
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
41 Türkiye Buse DELEN Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Voleybol Antrenmanlarının Gövde Simetrisi Üzerine Etkisi
(The Effect of Volleyball Training on Trunk Symmetry)
Face to Face Oral / 2023-08-08 02:09:44 1 - Şebnem ŞARVAN CENGİZ
2 - Buse DELEN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
42 Türkiye Hüseyin KARESİ Nöromüsküler Aktivasyon için Yeni Protokol : Priming
(New Protocol for Neuromuscular Activation: Priming)
Face to Face Oral / 2023-08-08 02:09:39 1 - Hüseyin
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
43 Türkiye Buse DELEN Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adölesan Kadın Voleybolcularda Üst Ekstremite Egzersizlerinin Vücut Postürüne Etkisi
(The Effect of Upper Extremity Exercises on Body Posture in Adolescent Female Volleyball Players)
Face to Face Oral / 2023-08-08 02:09:35 1 - Şebnem ŞARVAN CENGİZ
2 - Buse DELEN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
44 Türkiye Göksel YIKMIŞ Marmara Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Futbolda Spor Etiği İle İlgili Teknik Direktörlerin Görüşleri
(Opinions of Head Coaches on Sports Ethics in Football)
Face to Face Oral / 2023-08-08 02:09:31 1 - Göksel YIKMIŞ
2 - Recep CENGİZ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
45 Türkiye Manolya Acar Baskent University Genç yetişkinlerde düzenli açık hava bisiklet egzersizlerinin etkinliğinin randomize kontrollü bir pilot çalışması
(A Randomized Controlled Pilot Study of The Effectiveness of Regular Outdoor Cycling Exercises in Young Adults)
Face to Face Oral / 2023-08-08 02:09:26 1 - Manolya Acar
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
46 Türkiye Mehmet CEYLAN Kırıkkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Denetim Odağının Beden Eğitiminde Oluşan Başarı Duygularına Etkisi: Başarı Güdüsü ve Öğretmen Desteğinin Rolleri
(The Effect of Locus of Control on Achievement Emotions in Physical Education: The Roles of Achievement Motive and Teacher Support)
Face to Face Oral / 2023-08-08 02:09:15 1 - Mehmet CEYLAN
2 - Ünal KARLI
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
47 türkiye Cihan ÇEKİÇ Bartın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 3. Bölge futbol hakemlerini strese iten faktörlerin incelenmesi
(Examining the factors that push the third district football referees to stress)
Oral/Online / Çeviri 2023-08-05 01:34:41 1 - Cihan ÇEKİÇ
2 - Mine TURĞUT
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
48 Türkiye Rasim GARALOV Bartın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilişsel Performans: Yeme Davranışı ve Egzersiz İlişkisinin İncelenmesi
(Cognitive Performance: Examining the Relationship Between Eating Behavior and Exercise)
Oral/Online / Çeviri 2023-08-05 01:34:36 1 - Rasim GARALOV
2 - Mine TURĞUT
3 - Emre YAMANER
4 -
5 -
6 -
49 Türkiye Gizem SARAÇ Bartın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Gıda Neofobisi ve Egzersiz İlişkisi: Sistematik Bir Derleme
(Relationship Between Food Neophobia and Exercise: A Systematic Review)
Oral/Online / Çeviri 2023-08-05 01:34:30 1 - Gizem SARAÇ
2 - Mine TURĞUT
3 -
4 -
5 -
6 -
50 Türkiye Fatma FIRAT Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi Histoloji ve embriyoloji AD, Afyonkarahisar, TÜRKİYE. LİRAGLUTİDE’İN A549 AKCİĞER KANSERİ HÜCRELERİNİN PI3K-AKT-MTOR SİNYAL YOLUNA VE MİGRASYONUNA OLAN ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF LIRAGLUTIDE ON PI3K-AKT-MTOR SIGNAL PATH AND MIGRATION IN A549 LUNG CANCER CELLS)
Face to Face Oral / 2023-08-04 10:54:15 1 - Fatma FIRAT
2 - Tülay AKAN
3 - Tuğçe ALADAĞ
4 -
5 -
6 -
7 -
51 Türkiye Tuğçe Aladağ Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp fakültesi, Histoloji-Embriyoloji A.D., Afyonkarahisar, Türkiye. Silymarin’in MDA-MB-231 Meme Kanseri Hücrelerinde Apoptoz ve İnflamasyonuna Olan Etkisi
(The Effect of Silymarin on Cell Apoptosis and Inflammation Characteristics of MDA-MB-231 Breast Cancer Cells)
Face to Face Oral / 2023-08-04 10:54:02 1 - Tuğçe Aladağ
2 - Fatma Fırat
3 - Hülya Çetin
4 -
5 -
6 -
7 -
52 Türkiye Cansu SELECİLER Bayburt Üniversitesi Sporda İmgeleme ve Sanal Gerçeklik Kullanımı
()
Face to Face Oral / 2023-08-04 10:53:51 1 - Cansu SELECİLER
2 - Mutlu TÜRKMEN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
53 Türkiye Tuğba KANMAZ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretmen Görüşlerine Göre 4-6 Yaş Grubu Çocukların Akran İlişkilerinin İncelenmesi
(Examining Peer Relationships of 4-6 Year-Old Children According to Teacher's Views)
Face to Face Oral / 2023-08-02 18:15:19 1 - Tuğba KANMAZ
2 - Fatma TEZEL ŞAHİN
3 - Tülay BOZKUŞ
4 -
5 -
6 -
7 -
54 Türkiye Semra POLAT Muş Alparslan Üniversitesi Matematik Ders Kitabının Teknolojik Araçlardan Bahsetme Açısından İncelenmesi
(Examining the Mathematics Textbook in Terms of Mentioning Technological Tools)
Face to Face Oral / 2023-08-02 14:13:37 1 - Semra POLAT
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
55 Türkiye Semra POLAT Muş Alparslan Üniversitesi Ders kitabı aracılığıyla matematik tarihinin incelenmesi
(Examining The History of Mathematics Through Textbooks)
Face to Face Oral / 2023-08-02 14:13:33 1 - Semra POLAT
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
56 Türkiye İrem BULUT marmara üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü Genç Erkek Yüzücülerde Kısa Mesafe Yüzme Performans Bileşenleri ile Antropometrik Özellikler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
(Determining The Relationship Between Short Distance Swimming Performance Components and Anthropometric Characteristics in Young Male Swimmers)
Oral/Online / Çeviri 2023-08-01 12:57:42 1 - İrem BULUT
2 - Nuri TOPSAKAL
3 - Ani AGOPYAN
4 - Pemra ÜNALAN
5 -
6 -
7 -
57 Türkiye Eslem ÖZDEN Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutum ve Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişki
(Examination of the Relationship Between the Attitudes Towards the Profession and Life Satisfaction Levels of Physical Education and Sports Teacher Candidates)
Oral/Online / Çeviri 2023-08-01 12:57:32 1 - Eslem ÖZDEN
2 - Fatih YAŞARTÜRK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
58 Türkiye Ecem TÜRKMEN Gazi Üniversitesi Terapatik Rekreasyonel Faaliyetlere Katılım Durumunun Duygusal Beceri ve Yetkinlik İle Yaşam Yönelimi Üzerine Etkisi
(The Effect of Participation in Therapeutic Recreational Activities on Emotional Skills and Competence and Life Orientation)
Face to Face Oral / 2023-08-01 12:57:26 1 - Tebessüm AYYILDIZ DURHAN
2 - Ferhat KILIÇARSLAN
3 - Ecem TÜRKMEN
4 - Beyza Merve AKGÜL
5 -
6 -
7 -
59 Türkiye Hilal KAROĞLU Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yazı Farkındalığı Becerilerine İlişkin Görüş ve Uygulamaları
(Opinions and Practices of Pre-School Teachers On Print Awareness Skills)
Face to Face Oral / 2023-08-01 12:57:19 1 - Hilal KAROĞLU
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
60 Türkiye Yağmur Güler Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Metaforik Yüzleri: Okul Yöneticilerinin Bakış Açısından Bir İnceleme
(Metaphorical Faces of Physical Education and Sports Lesson: An Examination from the Perspective of School Administrators)
Face to Face Oral / 2023-08-01 12:57:12 1 - Gizem Ceylan Acar
2 - Yağmur Güler
3 - Damla Güler
4 - Semiyha TUNCEL
5 -
6 -
7 -
61 Türkiye Gökçenur AKBOĞA Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Bayburt Şeyh-Zâde Atâyî Dîvânında İkilemeler
(Reduplıcatıons In The Divan of Şeyh-Zâde Atâyî)
Face to Face Oral / 2023-08-01 12:57:05 1 - Gökçenur AKBOĞA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
62 Türkiye Damla Güler Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sporda Çocuk İstismarının Çok Yönlü İncelenmesi
(Comprehensive Examination of Child Abuse in Sports)
Face to Face Oral / 2023-08-01 12:56:58 1 - Damla Güler
2 - Semiyha Tuncel
3 - Yağmur Güler
4 - Caner Cengiz
5 -
6 -
7 -
63 Türkiye Berkay Ayverdi Ankara Üniversitesi Sport Management and Policy in Türkiye
(Sport Management and Policy in Türkiye)
Face to Face Oral / 2023-08-01 12:56:41 1 - Berkay Ayverdi
2 - Hakan Sunay
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
64 Türkiye Duygu Doğan Ankara Üniversitesi Akıllı Saat: Fiziksel Aktivite Yapan Bireylerin Beklenti ve Deneyimleri
(Smart Watch: Expectations and Experiences of Individuals Doing Physical Activity)
Face to Face Oral / 2023-08-01 12:56:33 1 - Duygu Doğan
2 - Hidayet Suha Yüksel
3 - Semiyha Tuncel
4 -
5 -
6 -
7 -
65 Türkiye Ritmik Cimnastik Sporcularının Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutumlarının ve Sosyal Fizik Kaygılarının İncelenmesi
(Investigation of Attitudes of Rhythmic Gymnastics Athletes towards Healthy Eating and Social Physical Anxiety)
Face to Face Oral / 2023-08-01 12:56:14 1 - Duygu Doğan
2 - Nevin Gündüz
3 - Semiyha Tuncel
4 -
5 -
6 -
7 -
66 Türkiye Hande Buşra Eren Ankara University Beden Eğitiminde Eğitim Teknolojileri ve Öğrenmenin Güncel Konuları
(The Hotspots of Educational Technologies and Learning in Physical Education)
Face to Face Oral / 2023-08-01 12:56:04 1 - Hande Buşra Eren
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
67 Türkiye Hande Buşra Eren Ankara University Beden Eğitiminde ChatGPT Kullanımının Araştırılması
(Exploring the use of ChatGPT in Physical Education)
Face to Face Oral / 2023-08-01 12:55:53 1 - Hande Buşra Eren
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
68 Turkey Gürkan TANOĞLU Muş Alparslan Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Muş 2018 VE 2022 DÜNYA KUPALARININ DİSİPLİN CEZALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF 2018 AND 2022 WORLD CUPS IN TERMS OF DISCIPLINARY PUNISHMENT)
Face to Face Oral / 2023-08-01 12:55:45 1 - Atakan AKSU
2 - Gürkan TANOĞLU
3 - Mehmet Şükrü KÖZCÜ
4 -
5 -
6 -
7 -
69 Türkiye Fikrinaz Damla AKBABA Bayburt Üniversitesi Okul Öncesi Dönemde Sayı Hissine Yönelik Çalışmaların İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması
(Investigation of Studies on Number Sense in Preschool Period: A Meta-Analysis Study)
Face to Face Oral / 2023-08-01 12:55:39 1 - Cansu TUTKUN
2 - Fikrinaz Damla AKBABA
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
70 Türkiye Tuğba Kanmaz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Annelerin Çocuklarının Akran İlişkilerine Bakış Açısı
(Perspective of Mother's on Peer Relationships of Their Children)
Face to Face Oral / 2023-08-01 12:55:29 1 - Tuğba Kanmaz
2 - Fatma Tezel Şahin
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
71 Türkiye Reşit Salan Gaziantep Final Okulları ANTRENÖRLERİN SPORDA SOSYALLEŞME VE ANTRENÖR ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZİANTEP ÖRNEĞİ
(A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN COACHES' SOCIALIZATION IN SPORTS AND COACHER SELF-EFFICIENCY LEVELS: THE EXAMPLE OF GAZİANTEP)
Oral/Online / Çeviri 2023-08-01 12:54:54 1 - Reşit Salan
2 - İbrahim Halil Korkmaz
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
72 Türkiye HALKOYUNLARININ ALGILANAN ÖĞRETMEN ÖZYETERLİĞİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZİANTEP ÖRNEĞİ
(A RESEARCH ON THE EFFECTS OF FOLKDANCE ON PERCEIVED TEACHER SELF-EFFICIENCY: THE CASE OF GAZIANTEP)
Oral/Online / Çeviri 2023-08-01 12:54:49 1 - Göktuğ Akdoğan
2 - Hüseyin Öztürk
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
73 Albania Edison IKONOMI Edison Ikonomi Sports University Tirane/ALBANIA Children and physical loads
()
Oral/Online / Çeviri 2023-08-01 12:54:43 1 - Edison IKONOMI Edison Ikonomi
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
74 Albania Edison IKONOMI Edison Ikonomi Sports University Tirane/ALBANIA Increasing condition in artistic gymnastics with students
()
Oral/Online / Çeviri 2023-08-01 12:54:36 1 - Edison IKONOMI Edison Ikonomi
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
75 Pakistan Prof.Dr. Abdul Waheed Mughal Sarhad Univerity, Peshawar Attitude of Students towards Physical Education: A Case Study of Public High Higher Secondary Schools of Peshawar, Pakistan
()
Face to Face Oral / 2023-08-01 12:54:28 1 - Prof.Dr. Abdul Waheed Mughal
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
76 Türkiye YALÇIN UYAR ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYOTELİST OLMA VE CAN SIKINTISI İLİŞKİSİ: SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(THE RELATIONSHIP BETWEEN PHUBBING AND BOREDOM: A RESEARCH ON SPORTS SCIENCES FACULTY STUDENTS)
Oral/Online / Çeviri 2023-08-01 12:54:19 1 - YALÇIN UYAR
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
77 Türkiye Ali KARAGÖZ Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi GENÇLİK MERKEZİ FAALİYETLERİNE KATILAN BİREYLERİN BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ)
(INVESTIGATION OF THE EXPECTATIONS AND SATISFACTION LEVELS OF THE INDIVIDUALS PARTICIPATING IN THE YOUTH CENTER ACTIVITIES (KAYSERI PROVINCE EXAMPLE))
Oral/Online / Çeviri 2023-08-01 12:54:06 1 - Ali KARAGÖZ
2 - Hakkı ULUCAN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
78 Ukraine Natalia HRYBOVSKA Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskyj, Department of Informatics and Kinesiology, Lviv, UKRAINE An Improvement of the Physical Preparation of Qualified Goalkeepers in Football by using the Fitness Tools
()
Oral/Online / Çeviri 2023-08-01 12:54:00 1 - Natalia HRYBOVSKA
2 - Ihor ZANEVSKYY
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
79 Turkey Ümit ÖZ Bayburt Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Bayburt İlkokul Ders Kitaplarında Spor Temalı İçerik Analizi
(The Contest Analysis of Sports-Themed in Primary School Textbooks)
Face to Face Oral / 2023-08-01 12:53:50 1 - Arzu ÖZKAN
2 - Ümit ÖZ
3 - Ali ÖZKAN
4 -
5 -
6 -
7 -
80 Iran, Islamic Republic of Hamideh SHERAFATMANDYARI Allameh Tabataba i University The Relationship Between Regular Physical Activity, Sociability and Subjective Well-Being
()
Face to Face Oral / 2023-07-28 12:29:33 1 - Hamideh SHERAFATMANDYARI
2 - Farzad GHAFOURI
3 -
4 -
5 -
6 -
81 Iraq Ali Najm Leadership and its Role in Building Effective Work Teams in Sports Federations
()
Face to Face Oral / 2023-07-13 16:25:08 1 - Ali Najm
2 - Ghassaq Abdul Majeed
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
82 Türkiye Sibel YILDIRIM Hitit Üniversitesi, Spor Bilimleri Kadın Voleybolcularda 8 Haftalık Pliometrik Antrenmanın Anerobik Güç ve Yön Değiştirmeye Özelliklerine Etkisi
(The Effect of 8-Week Plyometric Training on Anaerobic Power and Change of Direction Abilities in Female Volleyball Players)
Face to Face Oral / 2023-06-17 02:23:58 1 - Sibel YILDIRIM
2 - Ömer AKYÜZ
3 - Atilla Orkun DİLBER
4 -
5 -
6 -
7 -
83 Türkiye Atilla Orkun DİLBER Manisa Celal Bayar Ünivesitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Genç Kadın Voleybolcularda 8 Haftalık Direnç ve Kor Antrenmanlarının Sürat ve Çeviklik Performanslarına Etkisi
(The Effect of 8-Week Resistance and Core Training on Speed and Agility Performance in Young Female Volleyball Players)
Face to Face Oral / 2023-06-17 02:23:50 1 - Atilla Orkun DİLBER
2 - Ömer AKYÜZ
3 - Sibel YILDIRIM
4 -
5 -
6 -
7 -